2024 május 20 - hétfő

2.4.14.1. A Plazma áramfejlesztés ismertetése

Írta: Bruce A. Perrault

Az itt következő leírást Bruce A. Perrault készítette a sugárzási energiával kapcsolatos kísérletei alapján. A szöveget kérésemre Lajos fordított magyarra.

Kisülést megelőző sugárzás

Jól megválasztott körülmények között több elektron szabadulhat fel a kisülést közvetlen megelőzően, mint a kisülés alatt. A felszabaduló energia a résztvevő fémekre jellemző magas frekvencián rezeg. A kisülés előtti állapotban levő fémekből és félvezetőkből kisugárzó nagyfrekvenciás energia sugárzás képében jelentkezik. Ezt a kutatásaimmal igazolhatom. A lényege a nagyfrekvenciás energia kibocsátása a vezetők atomjaiból, mielőtt a kisülés létrejön. Ez az én fölfedezésem. Ez a megfigyelés vezetett nagyon hatásos alternatív energia áramkörök megszerkesztéséhez. A szikrázás előtti állapot akkor áll be, ha megfelelő mennyiségű elektromos töltéskülönbség található a két elektromos vezető közötti részben. Ekkor egy sziszegő hangot hallunk, ha a vezetők levegőben vannak. A levegő tulajdonságai megváltoznak, szabad elektronok jelennek meg, amelyek elhagyták atomjaikat. Ekkor ionizált levegőről beszélünk, ami már nem légnemű, hanem plazmaállapotú. Ez a negyedik halmazállapot a jól ismert három halmazállapottól (szilárd, folyékony és gáznemű) jelentősen eltér.

A negyedik állapotú gáz jó elektromos vezető, az elektromos ellenállása sokkal kisebb, mint az előző állapotban. A jó, könnyen megvalósítható szikraköz anyaga lehet ólom és vas. Ez a kombináció sok sugárzó energiát termel, és ez hallható a közelben levő rádióban is. Általános szabály, hogy minél nagyobb a termoelektromos különbség a két anyag között, annál nagyobb energiát sugároznak ki, ha plazma erőtérben vannak. 1981 kora nyarán figyeltem föl először plazmatérre két nagyfeszültségű műanyag szigetelésű vezeték között, amit az elektrogravitációs kísérleteimhez használtam. Az összecsavart vezetékeket 90 kV-on használtam. Csak 1989-ben fedeztem föl a nagyfeszültségű jeleket az oszcilloszkópomon, amelyeket a kisülés előtti állapot gerjesztett. A jelek a szoba másik végéből indultak, és az egyik kísérleti készülékemből szabadultak ki. Ez a készülék egy gitár húrból és az azt körülvevő PVC csőből állt. A csőre szigetelt transzformátorvezeték volt csavarva. Ez volt az én első ionszelepem. A tekercsen átmenő áramot ugyanaz a tápegység szolgáltatta, amivel az első plazmajelenséget figyeltem meg.

Tudtam, hogy az ionszelepem nagyfrekvenciás rezgéseket kelt a levegő ionjainak a közreműködésével, de nem találtam semmi hasznos alkalmazási módját hat éven át. 1995-ben rádöbbentem az ionszelep fontosságára és az általa keltett nagyfrekvenciájú ionizált térre, amit Moray sugárenergiának hívott. Ez volt a fő alkatrésze az energiakicsatoló készülékének.

Az egyik kísérlettel igazoltam, hogy ha egy feltöltött kondenzátor kisül egy szikraközön át, a felhalmozott energia nagyfrekvenciás elektromos rezgések formájában jelenik meg. Úgy találtam, hogy ezek a rezgések közvetlenül a kondenzátor kisülése előtt jelennek meg, vagyis a jelenség kisülés előtti sugárzás. Úgy találtam, hogy a kisülés előtti energiaszinten az energia a primer tekercsből a szekunderbe kerül. Azonnal a kisülés előtti sugárzás energiaátvitele után egy áramlökés mérhető. Ekkor a kondenzátor tárolt energiájának nagyobb része hő formájában elvész. Világossá vált, hogy a kisülés előtti energiaszintet fenntartva egy nagyon hatékony energiaszállítás és átalakítás lehetséges. A következő logikus lépés egy szabályozó mechanizmus megalkotása volt. Ez az, ahol az én ionszelepem színre lépett.

További kísérletekkel igazoltam, hogy az ionszelep a kisülés előtti sugárzást szinten tartja, és elnyomja az áramlökést a szikraközben. Ez egy önszabályozó kioltó berendezés. Amikor sorba van kötve egy légmagos transzformátor által táplált szikraközzel, a plazmatér egyenletesen sziszeg, a szikra kicsi és alig hallható. Ilyenkor tartós rezgés látható az oszcilloszkópon. A szekunder tekercsre kötött villanyégő fényesen világit. Ez nem lehetséges az ionszelep bekötése nélkül.

Az ionszelep meggátolja az áram visszafolyását is, amely az induktív terhelések visszalökő hatására keletkezik az áramkörben. Az ionszelep nélkül a kisülési energia elvész hő formájában. Az ionszelep használatával energiát takaríthatunk meg.

Alapvető sugárzó energia berendezés

Ez nem sért meg semmiféle megszokott tudományos elvet, és nem is használja a tudomány valamelyik homályos oldalágának okfejtéseit a sugárzó energia keltéséhez. Ez egy jól ismert energiaforrás, amelyből a felfedezésemmel új módon nyerem ki az energiát.

Amit fölfedeztem, az egy határtalan energiaforrás. Sugárzó energia az univerzum keletkezése óta létezik. Amit én kitaláltam, az egy jobb módszer a sugárzó energia (rezgő ionok, kozmikus energia stb. – számtalan néven hívhatod) kinyerésére és átalakítására használható elektromos árammá. Gondolj úgy a sugárenergia hasznosító készülékre, mint egy gyutacsra, amely egy kis szikrával nagy mennyiségű elektromos energiát tesz szabaddá. Semmiféle fizikai törvény nem sérül meg. Semmi új törvényt sem fedeztem föl, csak a meglevőket terjesztettem ki. A gondolatmenet nem sokban különbözik attól, ahogy egy kis gyufaszállal egy nagy tüzet elindítunk.

Az áramköreimből kivehető energia az anyagok természetes energiává alakulása során keletkező sugárzásból lesz. Nem az atomok bomlásából keletkezik.

Nagy energiák kinyerésére sugárzó elemekből sok veszélyes radioaktív anyagot kellene használni. A mindennapi életben előforduló anyagokból a megfelelő körülmények között nagy energialökések állíthatók elő, amelyek a rádióban háttérzajként érzékelhetők. Építs egy készüléket, amellyel hatékonyan kicsatolhatod ezt az energiát, és egy erős áramforráshoz jutottál. Ezt a berendezést a mesterségesen lebomló anyagból keletkezett energia táplálja, amint azt Gustave Le Bon "Az Anyag Fejlődése" és "Az Erők Fejlődése" című könyveiben írja. Energia és anyag ugyanannak a dolognak két különböző megjelenési formája. Anyag egy stabil, sűrített formája az energiának, a hő, fény, elektromosság stb. pedig az anyag szabad formája különböző rezgések képében. Le Bon az anyag és energia azonosságát kozmikus energiának hívja. Elmélete szerint, amikor a stabil anyag felbomlik, akkor energiává alakul, amit mi hőnek, fénynek elektromosságnak, radioaktivitásnak stb. hívunk.

Félvezetők erős, lökésszerű elektronrezgéseket keltenek, amely erős energiakisugárzó forrás. Egy egyszerű ionszelep – vagy hívd, aminek akarod – az ilyen elektromos rezgéseket hasznos elektromágneses rezgésekké alakítja. Egy megfelelően hangolt transzformátort használhatunk az ilyen rezgések közvetlenül használható elektromos energiává való átalakítására. Ez a különleges szelep az 1. ábrán látható.

Sug1 2.4.14.1. A Plazma áramfejlesztés ismertetése

1. ábra. Perrault féle ionszelep

Ahhoz, hogy működjön, egy megfelelő előfeszültséget kell kapjon. A kettes ábrán egy teljes működő áramkör látható.

Sug2 2.4.14.1. A Plazma áramfejlesztés ismertetése

2. ábra. Sugárzó-energia vevő áramkör

Más kapcsolások is elképzelhetők. Ez a kapcsolás bizonyítja, hogy a sugárzó energia átalakítható használható elektromos árammá. Több hasonló áramkör összekapcsolható több energia kinyerésére. Többféle kapcsolás és különböző áramköri elemek használhatók, de a sugárzó energia átalakítása mindig ugyanaz marad. A kapcsolási rajz tisztán mutatja a berendezés működését. A prototípus megépítése és beüzemelése elég egyszerű. Annak ellenére, hogy némelyek úgy gondolják, veszélyes radioaktív sugárzást soha nem használok a készülékeimben.

Ionszelepes átalakító technológia

Az ionszelep tengelyvonalában, teljes hosszában egy negatív feszültségen levő wolfram szál van, amely képes másodlagos elektronokat kibocsátani. Az anódhenger pozitív potenciálon van, félvezető anyagból készült, és be tudja fogni az emittált elektronokat. Néhány ezred másodperc alatt a felgyülemlett negatív ionok a feléjük igyekvő pozitív anyagi ionokkal összeütköznek, semlegesítik egymást, és nagyfrekvenciás elektromos rezgést keltenek.

Ez sok alternatív energia készülék közös vonása, ami nem más, mint a kisülést megelőző sugárzás:

 • Az angol kormány által kibocsátott jegyzőkönyv megállapítja, hogy a Hans Coler féle készülék többletenergiát bocsát ki az érintkezők zárásakor és nyitásakor.
 • A Lester Hendershot féle készülékben egy vibrátort használtak a készülék érintkezőinek nyitására és zárására.
 • Az Alfred Hubbard féle tekercsen át a kisülést megelőző sugárzás megszakítón, osztófejen és egy rádiummal kezelt gyújtógyertyán folyt át.
 • A Joseph Newman féle motor szikrázó kommutátort használ. (Mihelyst megszüntetik a szikrázást, a motor nem kelt többletenergiát. A ford.)
 • Thomas Moray feltalált egy fényt kibocsátó hideg katódos rádiócsövet, amely a sugárzó energia készülékének a lényege volt.
 • Hermann Plauson 1,540,998 sz. US szabadalma gyújtógyertyákat alkalmazott az atmoszférában levő energia kinyerésére.
 • Frank Wyatt Prentice kanadai 253,765 számú szabadalmában leírja, hogy 50 darab 60 W-os szénlámpát üzemeltet 500 W energia betáplálásával. Az energiát egy nagyfrekvenciás hangolt áramkörű szikraköz adja.
 • Chancy Britten szintén egy tengelyirányú vezetékkel konstruált ion szelepet használt az 1,826,727 sz. US szabadalmában. A helyi újság 1930-as cikkében arról számol be, hogy a házát ezzel a berendezéssel világította.
 • Alexander Chernetski egy hidrogénnel töltött ionszeleppel kísérletezett, amelyből ötször annyi energiát vett ki, mint amennyit beletett.
 • Edwin Gray első US szabadalma 3,890,548 egy jó hatásfokú elektromotorról szól, melynek energiaforrása egy szikraközt és egy kondenzátort használ az áram tárolására. Később javított a szabadalmán, és egy kisülést megelőző sugárzást kapcsoló csövet alkalmazott. A 4,595,975 és 4,661,747 sz. szabadalmaiban részletesen leírja ezeket a csöveket. Állítása szerint a fölös energiát visszavezeti az akkumulátorba. Szerkezetét megvizsgálva megállapítottuk, hogy a kapcsoló cső egy fojtó berendezés.
 • Sugárzó energiát állított elő a kisülést megelőző sugárzásból, amellyel akkumulátort töltött Paulo N. Correa és Alexander N. Correa. Erre szabadalmat is kaptak.

Perrault ugyan nem említi a felsorolásban, de Carlos Benitez 1918-ban elfogadott GB121,561 számú szabadalma is ide sorolandó. (Tibor)

Úgy találtam, hogy sugárzó energia keletkezik akkor, amikor egy plazmatér valamilyen elektromos vezető atomjaira hat. Legfőképpen a keletkezett energia sokszorosan megnövekszik, amikor két koncentrikus, különböző anyagú vezető között keletkezik a plazma. Vagyis a keletkezett áram a felhasznált anyagoktól függ. Úgy gondolom, hogy a fenti feltalálók nem fedezték fel a különböző anyagok használatából eredő erősítő hatást.

Az 1. ábrán a vezeték negatív töltése negatív ionná változtat minden gázt, ami érintkezik vele. Ezek az ionok a pozitív töltésű henger felé száguldanak.

Amikor egy negatív töltésű elektronfölösleggel rendelkező fémion összeütközik egy pozitív töltésű fémionnal és hevesen egyesülnek, akkor az újonnan keletkezett kettősfém hevesen rezeg és széttörik, ami új, szabad elektronok kisugárzásával jár.

Az "elektrontenger elmélet" megmagyarázza ezt a hatást. Az elektrontenger elmélet szerint a fémek az elektronok megosztásával kötődnek egybe. Továbbá azt is állítja, hogy a fém atomok a külső elektronhéjukon levő elektronokban, az úgynevezett elektronok tengerében úsznak. Ezt egy lépéssel továbbfejlesztve látható, hogy a szétváló fématomok fölösleges elektronjai nagyfrekvenciás elektromos rezgésekké alakulnak (sugárzó energia). Az elektronemisszió azért történik, mert az elektronok nem szükségesek a továbbiakban a kötések létrehozásához.

Látható, hogy a felszabadult elektronok áramot keltenek a kicsatoló körben, amiben mozognak. Ezáltal az I * U = P egyenlet igaz ebben a rendszerben. I az elektronokat, vagyis az áramot jelöli, U az ionfeszültséget, P pedig a keletkezett energiát jelöli.

Elektromos energia kinyerése a kozmikus sugárzásból

Mind Le Bond, mind Moray azt állítják, hogy az anyag a kozmikus energia sűrített formája. Ez azt jelenti, hogy az anyag plazmaállapotba hozható, és ennek a gyors lebomlása elektromos árammá alakítja az anyagot.

A fenti elmélet bizonyítása az, hogy az anyag felbomlásából keletkezett energia működtetni fogja az elektromos áramkört. Ez úgy történik, hogy két különböző elektróda között plazmatér keletkezik. Az elektronok felszabadulnak, és amint visszatáplálódnak az áramkörbe, ott hasznos áramot termelnek. A megfelelő rezgésszámú plazma úgy működik, mint a gyutacs a robbanószeren, azzal a különbséggel, hogy itt nem hatalmas mennyiségű hő, hanem elektromos részecskék keletkeznek. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a negyedik halmazállapotú anyag (plazma) gerjesztve átalakítja a szilárd, sűrített anyagot nem sűrített anyaggá, vagyis sugárzó energiává. A kibocsátott energia sokkal több, mint a reakció elindításához szükséges energia, mert az anyagban tárolt energia kerül kisugárzásra. Az anyagokban tárolt energia óriási. Csak egy töredéknyi anyag óriási energia-kisugárzásra képes. Gustav Le Bon kísérleteivel igazolta, hogy a napsugárzás és az elektromos ív sugárzása az uránium sugárzásához hasonlóan a besugárzott testek kisebb-nagyobb degradálásához vezet. Az energia-megmaradás elve szerint, ha egy anyagi testtel egy meghatározott energiát közlünk, az energia átalakulhat, de a test soha nem ad vissza több energiát, mint amennyit fölvett. Ez a szabály magától értetődik és soha nem vonták kétségbe. Tapasztalatból tudjuk, hogy az anyag csak azt az energiát tudja leadni, amit előzőleg felvett. Vagyis képtelen energiát előállítani. Az anyag felgerjesztése olyan állapotba, hogy leadja a benne felhalmozódott molekuláris energiáját, nem sérti ezt a törvényt. Anyag (sűrített energia) nem sűrített energiává válhat, ha a rezgése olyan erős lesz, hogy kisugározza a tárolt energiáját, ezáltal sugárzássá alakítva saját magát. Szabályszegés nem történt, csak kiterjesztettük az egyiket. A hőtan első tétele az energia-megmaradással foglalkozik. "Energia nem vész el, csak átalakul". Az igazság az, hogy az energia keltése vagy megszüntetése az anyag megjelenése vagy lebomlása. Ez a két folyamat szorosan összefügg, karonfogva járnak. A természetben előforduló radioaktív elemek a kozmikus sugárzás hatására jöttek létre. Anyagszerkezetük kibillent az egyensúlyából. A megfelelő indító impulzus elindítja azt a folyamatot, ami az eredeti kiegyensúlyozott állapot visszaállásához vezet. Óriási mennyiségű elektromos energia nyerhető az elraktározott kozmikus sugarakból. Ezek az izotópok /?/ egy nagyon öreg energiaraktárt tartalmaznak, amely energia az én egyedi találmányommal kinyerhető. Gondolkodtál valaha is a természetes rádióaktivitásról? Lehet, hogy ez az anyag szupertöltött állapota? Ha egy atom ionizálható azzal, hogy lead vagy felvesz egy elektront, miért ne lenne lehetséges egy nukleáris ionizálás? Úgy gondolom, hogy az atomok ionizálódhatnak atomi szinten, ha leadnak vagy felvesznek neutronokat. Ez talán véletlennek látszik, de lehet, hogy ez a lényege egy ultra kémiának. Nagyon valószínű, hogy ez az elmélet megmagyarázza a spontán radioaktív sugárzást, és sok kérdésre válaszol a nukleáris tudományok területén.

Felszabadult Energia

Óriási mennyiségű energiát nyerhetünk a rezgő kisülés előtti plazmatérből a szikraközzel, vagy a radioaktív elemekből, mint pl. az U235-ből, amelyhez még rezgő plazmatér sem kell. Láthatóan mi nem teremtettük a felszabadult energiát, hiszen az már előzőleg az anyagban volt, csak a megfelelő körülményeket teremtettük meg a kinyeréséhez. Ezzel nem szegtük meg az energia-megmaradás törvényét. Az anyag energiává alakítása abszurd fogalom volt a nukleáris transzformáció felfedezése előtt.

Egy új tudomány látszik a horizonton. A tárgya az anyag energiává alakítása atomrobbanás nélkül. Ez a tudomány sok természetes rádióizotóppal foglalkozik, amelyek maguktól energiát sugároznak ki, amint azt megfigyelhetjük a természetben.

A kutatásaim azt bizonyítják, hogy lehetséges a radioaktív sugárzás mesterséges felgyorsítása, ami a sűrített energia (anyag) plazmatéri felbontásával érhető él. Nagyon kis energia-befektetéssel nagyon nagy energiamennyiséget állíthatunk elő anélkül, hogy atomokat bontanánk szét.

Gyűjtőkondenzátor

A természetben található kozmikus sugárzás sok különböző formában jelenik meg. Az elektromosság az egyik megjelenési formája. Ezzel a tudással már képesek vagyunk elektromosságot előállítani mozgó alkatrészek nélkül. A természet sok helyen elraktározta a kozmikus sugárzást. Körülvesz minket az energia, csak átalakításra vár. A gyűjtőkondenzátor erre egy jó példa. Gyűjtőkondenzátornak hívom, mert magába gyűjti és átalakítja az elektromos töltést elektromos árammá. Ezt a természetben előforduló radioaktív elemek segítségével teszi. Tegyél két különböző fémlemez közé egy porózus kerámia lapot egy kis gyenge elektrolittal, és máris építettél egy gyűjtőkondenzátort. A kerámia anyagában levő természetes sugárzó anyagok a gyártás során az agyagból kerültek oda. Az agyag majdnem mindig tartalmaz sugárzó anyagokat.

Ha több áramot akarsz, adj több radioaktív anyagot a dielektrikumhoz, pl. ólom 210-et. Ez ideális anyag, mert a felezési ideje 22,3 év és tiszta b (elektron) sugárzó. A felezési ideje majdnem kétszerese a tríciuménak. Ez azt jelenti, hogy építhető egy készülék, amely elektromos áramot ad éveken keresztül csekély karbantartással. Ólom 210 a radon gáz bomlási terméke. A radon gáz az urán lebomlási folyamatában keletkezik. Tehát az uránérc kerámiába keverve alkalmazható a gyűjtő kondenzátorban. Az atomi ionok, amelyek a természetes radioaktív elemekből vagy mesterséges radioaktív elemekből keletkeznek, közvetlenül elektromos árammá alakíthatók. A 2. ábrán látható elektromos kapcsolás sugárzó energiát alakit át hasznosítható elektromos árammá. Több készülék összekapcsolható az áramerősség növelésére. Az ábrán látható kapcsolás általános ötletet ad az energia-átalakító készülék működéséről. Ez a technológia nem csak ezzel az egy kapcsolással vagy sugárzási energiaforrással működik.

Az anyagot angol nyelven itt olvashatod.

A sugárzó energia detektort sokféleképpen megvalósíthatjuk. Bruce A. Perrault ezekhez ad további ötleteket egy másik Internetes forrásnál.

Hogyan építsünk egy hatásos alternatív energia hasznosító berendezést?

Beszéltem Stewe Elswickkel, az Extra Ordinary Technology Magazine; (Nagyon különleges technológiák lapja) kiadójával, aki engedélyt adott arra, hogy a lapjára tegyem a cikkemet.

A cikkemben az ION SZELEP felfedezéséről írok és arról, hogyan lehet nagyon hatásosan arra használni, hogy nagyon energiatakarékosan villanymotorokat vagy lámpákat működtessünk. A kísérletek azt mutatják, hogy a villanymotorok többszörösen tovább üzemeltethetők az akkumulátorokról, ha az ION SZELEP szabályozóként szerepel az áramkörben. Jelenleg nem szándékozom mérési eredményekről beszélni, azonban nem nehéz elképzelni egy elektromos járművet, amely eddig 80 km-t tett meg egy töltéssel és most képes 320 km-t megtenni, vagy egy csomó villanyégőt, amelyeket egy 12 V-os autóakkumulátor képes egy pár napig működtetni.

Észre fogod venni, hogy az ION SZELEP fordított polaritást igényel az Edwin Gray szabadalmában szereplő kapcsoló csövéhez képest. Nem lehet tudni, hogy ez azért lett így rajzolva, hogy megakadályozza a szabadalom lemásolását. Gray senkinek nem engedte a készülékét közelebbről megvizsgálni. Úgy tűnik, nem engedett senkit a készülékéhez, nehogy megfigyelhessék a helyes polaritást. A Gray féle kapcsoló cső úgy lett megszerkesztve, hogy ultra gyorsan kapcsoljon, képes legyen a kondenzátorok nagyon gyors kisütő áramát kezelni anélkül, hogy elégne, írja a feltaláló a szabadalmában.

A kondenzátor használatának vannak előnyei és hátránya is. Amikor egy kondenzátor töltése egy terhelésen át sül ki, nagy a hőveszteség, mint azt a következőkben kifejtem. Az előnye viszont az, hogy az energia rövid impulzusokban állhat rendelkezésre. Ez előnyös akkor, amikor villanymotort táplálunk, hiszen így a tekercsekre akkor tudunk áramot adni, amikor a legnagyobb az elérhető nyomaték. Így ér el nagyon jó hatásfokot a Gray motor. Ha az áramimpulzus előbb vagy később ér a tekercsekre, nem pedig akkor, mikor azok tökéletesen beálltak volna a legmegfelelőbb helyzetbe, az energia elpocsékolódik. Semmiféle titokzatos "sugárzó esemény" nem történik.

Az én rendszerem előnye a Gray fél megoldással szemben a hőveszteség elkerülése. A plazmasugárzásos kisülés energiát takarít meg és majdnem tökéletes rezonanciát lehet elérni a terheléssel. Ennél a rendszernél nem szükséges semmiféle energiát visszaszerezni. A Gray rendszer egy egyenáramú (Edison) rendszer, míg az enyém egy igazi váltakozó áramú (Tesla) rendszer. Te fogod eldönteni, hogy melyik rendszer lesz az alternatív energia felhasználás alapja.

Az itt látható kapcsolással nagyon hatásosan lehet egy házat kivilágítani.

advanced_radiant_energy_circuitry 2.4.14.1. A Plazma áramfejlesztés ismertetése

3. ábra. Továbbfejlesztett sugárzó energiahasznosító áramkör

Az ionszelep szabályozó egy energiasimító berendezés, amit részletesen leírtam az "Energia keltés az anyag negyedik halmazállapotában" című cikkemben (lásd feljebb). Ennek használatával a berendezés hatásosan működik. A fenti kapcsoláson lehet változtatni anélkül, hogy a lényege megváltozna.

Az ionszelep generátor, amit ebben a kapcsolásban használok, radioaktív anyagot tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy mintegy atomelemként működjön. Ez a generátor az energia elsődleges forrása. Részletes leírása még ipari titok. Azonban a kapcsolás nélküle is működik, mint egy nagyon jó hatásfokú világító rendszer.

Amikor az ionszelep generátort használjuk a rendszerben, az áramkör működésre kész, mihelyst a forráskondenzátort feltöltöttük. Ekkor energiát vezethetünk vissza a kimenetről a 12 V-os tároló berendezésbe, amely áramot szolgáltat a nagyfrekvenciás áramátalakítóba. Nátrium-klorid ionszelep használható a 12V-os áramforrás helyett, vagy annak a kiegészítésére.

gray2b 2.4.14.1. A Plazma áramfejlesztés ismertetése

4. ábra. Edwin Gray szabadalmának eredeti kapcsolási rajza

simplified_gray_circuit 2.4.14.1. A Plazma áramfejlesztés ismertetése

5. ábra. Edwin Gray szabadalmának egyszerűsített kapcsolási rajza

A kapcsolási rajz, melyet Bruce A. Perrault készített a Gray szabadalom rajza a sok figyelmet elterelő részlet nélkül. Ezáltal tisztán látható, hogy valójában hogyan működik a kapcsolás.

A vörössel jelzett áramkör azt mutatja, ahol a kondenzátor kisütő árama melegíti a központban levő anód rudat. Ennek a hatására pulzáló áram adódik a tároló áramkörre. A kisütő áram nagy része tárolódik, amikor átmegy a forrásakkumulátoron.

A kékkel jelölt áramkör a működő terhelő áramkör.

Egy egyszerűsített kapcsolást mutat a következő ábra.

nuenergy_light_machine 2.4.14.1. A Plazma áramfejlesztés ismertetése

6. ábra. Egyszerűsített kapcsolás

Az áramkör továbbfejlesztett változatait közzé fogom tenni.

Az anyagot angol nyelven itt találod.

Bruce A. Perrault a magyarázatában több okot is megadott az ingyenenergia megjelenésére:

 • A kisülést megelőző sugárzást, melyről azt írja a cikk elején, hogy a szikraközben jelenik meg nagyfrekvenciás rezgés formájában.
 • Az ionszelep kisugárzott energiáját, mely a két különböző anyagból készült elektródák atomjainak az ionizációja, majd pedig egyesítése során keletkezik. Itt az ionszelep elektródái különböző fémekből vannak.
 • Az ionszelep fém elektródái által leadott "feleslegessé vált" elektronok áramlását.
 • A tároló kondenzátorok közötti radioaktív sugárzást, bár a cikk elején azt írja, hogy nem használ radioaktív anyagot, később viszont javasolja ennek használatát.
 • A plazma energiáját, mely a plazma terébe került elektromos vezetőben árammozgást hoz létre. Ebben az esetben az ionszelepben keletkező plazmáról van szó. A szelep itt már nem két különböző fémből van, hanem wolfram szálból (katód) és félvezetőből (anód).

Több különböző megoldást is javasol a cikkében, melyek mindegyike nagyon hasznos ötletadónak. A következő oldalakon a radioaktív sugárzással, a gázkisüléssel és a plazmával ismerkedünk meg részletesebben.

Hozzászólok!

A weblap további használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás